ngilizce eviri Testleri Ana Sayfas

TEST 16

1) . Whatever measures the Ministry may have taken against bribery, it is essential that the public should also be enlightened about the matter.
A) Rvete kar hangi tedbirlerin alnmas gerektii hususunda Bakanlk kamuoyu oluturmaya alyor.
B) Rvete kar alnan tedbirlere ek olarak Bakanlk kamu'oyunu da aydnlatmak iin konu zerinde duruyor.
C) Rveti nlemek iin Bakanln ald bir dizi tedbire ek olarak, konu hakknda kamuoyu da aydnlatlyor.
D) Rvete kar ne gibi tedbirler alnmas gerektii hususunda, Bakanlk kamuoyuna aklamalar yapmay uygun gryor.
E) Rvete kar Bakanlk hangi tedbirleri alm olursa olsun, konu hakknda kamuoyunun da aydnlatlmas arttr.

2) . Like President Roosevelt before him, Eisenhower discovered by the end of his first year as President that eliminating, or even substantially reducing the budget deficit was exceedingly difficult.
A) Eisenhower, kendinden nce gelen Bakan Roosevelt gibi, bte an en aza indirmek iin ok aba harcamas gerektiini bakanlnn ilk ylnn sonunda grd.
B) Bte an kapatmann veya byk lde azaltmann ne kadar zor olduunu, Eisenhower, kendinden nceki Bakan Roosevelt gibi bakanlnn daha ilk ylnda hemen anlad.
C) Bakan Roosevelt gibi Eisenhower da bakalnn ilk ylnda bte an ortadan kaldrmann veya azaltmann mmkn olmadn itiraf etti.
D) Bte an kapatmak veya en aza indirmek iin Eisenhower, Bakan Roosevelt gibi ok zorlu bir almaya girmenin gerekli olduunu bakanlnn ilk ylnda anlad.
E) Kendinden nceki Bakan Roosevelt gibi Eisenhower da bte an ortadan kaldrmann, hatta nemli lde azaltmann bile ok zor olduunu bakanlnn ilk ylnn sonunda anlad.

3) . Lack of capital of its own cannot prevent a thrifty and productive company from generating and attracting all the capital it needs.
A) Kendi abasyla sermaye yaratamasa da, tutumlu ve retken bir irketin, ihtiyac olan sermayeyi bulmas engellenemez.
B) Kendi sermayesinin olmamas, tutumlu ve retken bir irketi gerek duyduu tm sermayeyi yaratmaktan ve ekmekten alkoyamaz.
C) Kendi sermayesi yetersiz bile olsa, alkan ve retken bir irketin istedii sermayeyi retmesi ve ekmesi nlenemez.
D) Giriimci ve retken bir irket iin, sermaye yetersizlii, kendi abasyla sermaye yaratmasn ve iletmesini engelleyemez.
E) Kendi sermayesinin olmas, gelimi ve retken bir irketin, ihtiyac olan tm sermayeyi bulmasna ve yaratmasna engel saylmaz.

4) . The results are especially worrying because many employers are now looking for people with a good knowledge of chemistry.
A) Sonularn zellikle zc olan yan u ki; ou iveren bavuranlann daha iyi kimya bilgisine sahip olmalan gerektiini belirtmi.
B) Sonular zellikle artc, nk imdi ou iverenin iyi kimya bilgisine sahip kiilere gereksinimi var.
C) Sonular zellikle nemli, nk iverenlerin ou imdi iilerinin daha iyi kimya bilmesini istiyor.
D) Sonular zellikle endie verici, nk imdi pek ok iveren iyi kimya bilgisine sahip kiilere i veriyor.
E) Sonular zellikle rktc, nk iverenlerin ou artk sadece iyi kimya bilgisine sahip kiilere i veriyor.

5) . When General Richardo died late in 1965 after a prolonged illness, his dictatorship, which had lasted for years, finally came to an end.
A) General Ricardo'nun ar bir hastalktan sonra 1965 sonunda lmesi zerine, uzun yllar devam etmi olan diktatrl de son buldu.
B) General Ricardo uzun sren bir hastalktan sonra 1965 sonlarnda lnce,, yllarca srm olan diktatrl nihayet sona erdi.
C) General Ricardo'nun uzun yllar devam etmi olan diktatrl, onun 1965 yl sonunda amansz bir hastalktan lm zerine sona erdi.
D) General Ricardo'nun yllarca srm olan diktatrllnn sona ermesi, onun 1965 sonunda nedeni bilinmeyen bir hastalktan lm ile olmutur.
E) General Franco 1975 yl sonunda tedavisi mmkn olmayan bir hastalktan lnce, onun yllar sren diktatrl de son bulmu oldu.

6) . The Bay of Pigs crisis was in fact a highly educative process for both the Americans and the Soviets, and thereafter each treated the other with respect.
A) Gerek Amerikallar gerekse Sovyetler asndan olduka eitici bir sre olan Domuz Krfezi bunalm, her iki tarafn birbirine kar sayg gstermesine neden olmutur.
B) Domuz Krfezi bunalm, gerek Amerikallar gerek Sovyetler zerinde olduka eitici olmu ve daha sonraki yllarda her ikisi de birbirine kar sayg gstermeye balamtr.
C) Hem Amerikallar hem de Sovyetler, Domuz Krfezi bunalmn olduka eitici bir sre olarak grmler, bundan byle birbirlerine kar saygl davranmaya zen gstermilerdir.
D) Esasnda, Domuz Krfezi bunalm hem Amerikallar hem de Sovyetlere gre son derece eitici bir sre olmutur, nk bunun sonucunda her iki taraf birbirine kar saygl davranmay renmitir.
E) Domuz Krfezi bunalm, gerekten, hem Amerikallar hem de Sovyetler iin son derece eitici bir sre olmu ve bundan sonra her biri dierine saygl davranmtr.

7) . Ever since the earliest time, man has always been interested in the stars and the structure of the universe.
A) Yzyllardan beri, yldzlar ve evrenin boyutlar insan hep megul etmitir.
B) nsann yldzlar ve evrendeki oluumlarla ilgisi, en eski alara kadar gitmektedir.
C) En eski alarda bile, yldzlarn ve evrenin yapsal zellikleri, insann en ok ilgisini eken bir konu olmutur.
D) En eski alarda yaayan insanlar da yldzlar ve evrenin oluumu ile ilgilenmilerdir.
E) En eski alardan beri, insan yldzlan ve evrenin yapsyla ilgilenmitir.

8) . The fact that you can understand this idea doesn't prove that you are literate.
A) Byle bir tez kurabilmeniz okuryazar olduunuzun kant olamaz.
B) Gerek u ki bu fikri anlamakla edebiyat bilginizi kantlam olmazsnz.
C) Gerek u ki bu fikrin anlamn zebilmi olmanz aydn olduunuzu kantlamaz.
D) Bu fikri anlayabilmeniz okuryazar olduunuzu kantlamaz.
E) Bu fikirdeki gerei grebilmeniz okuryazar olduunuzun kamu deildir.

9) . For all their good intentions, columnists have assumed a role that is not only beyond their abilities but also destructive in essence.
A) Tm iyi niyetleri karlnda ke yazarlarnn dl, yalnzca becerilerini amakla kalmayan, ayn zamanda znde kendileri iin zararl olan grevler stlenmek olmutur.
B) Olanca iyi niyetleriyle, ke yazarlar hem becerilerinin tesinde hem de temelde ykc olan bir rol stlenmek zorunda kalmlardr.
C) Ne kadar iyi niyetli olsalar da ke yazarlarnn stlendikleri rol becerilerini amakla kalmam, sonuta onlar iin ykc olmutur.
D) Tm iyi niyetlerine ramen ke yazarlar yalnzca becerilerini amakla kalmayan, ayn zamanda znde ykc olan bir rol stlenmilerdir.
E) yi niyetli abalarna karlk ke yazarlarnn stlendikleri rol, hem becerilerinin stndedir hem de esas olarak ykcdr.

10) . It was unanimously agreed by the board that a new plant should be opened in Norway.
A) Kurulun onaylad yeni fabrika Norve'te alacaktr.
B) Kurul, ncelikle Norve'te yeni bir fabrika almasn onaylamtr.
C) Norve'te yeni bir fabrika almas, kurul tarafndan oybirlii ile kabul edilmitir.
D) Kurula, yeni fabrikann Norve'te almas nerilmitir.
E) Kurulun onay zerine Norve'te yeni bir fabrika ald.


11) . Board firmly believes that we must put into effect some urgent plans in order to increase productivity.
A) retimi artracak eitli planlar gelitirmemiz gerektii grne ynetim tamamen katlyor.
B) Verimlilii artrmak iin baz acil planlan yrrle koymamz gerektiine ynetim kuvvetle inanyor.
C) Verimliliin artrlmas bakmndan baz nemli planlar gelitirmemiz gerektii dncesindeyim.
D) Ynetim, verimlilik dzeyini gelitirmek iin baz kapsaml planlar zerinde durmamz gerektii inancnda.
E) Bence verimlilii artrmak iin baz planlar gelitirmek yararl olabilir.

12) . The reports we have received so far concerning the earthquake seem to be exaggerating the situation.
A) Depremle ilgili olarak bize ulaan raporlarn hepsi, abartl bir ekilde kaleme alnm.
B) Depremle ilgili olarak, durumun abartld deiik raporlar yazld.
C) Aldmz tm raporlarda, depremin neden olduu durum ok abartlmaktadr.
D) Depremle ilgili olarak bugne kadar aldmz raporlar, durumu abartyor gibi grnyor.
E) Aldmz raporlarn hepsi, deprem sonucu ortaya kan durumu ayrntl olarak anlatyor.

13) . As mentioned in the introductory part of the report, The Canaries, annexed by France in 1853, comprise the island itself and various other islands in the South Pacific.
A) Raporun giri blmnden de anlayacamz gibi, Gney Pasifik'teki eidi adalardan oluan Kanarya Adalar, 1853 ylmda Fransa tarafndan ilhak edilmitir.
B) Kanarya Adalar'nn Fransa tarafndan ilhak edildii ve Gney Pasifik'teki pek ok adadan olutuu, 1853'te yazlm bir raporun giri blmnde belirtilmitir.
C) Kanarya Adalar ve Gney Pasifik'teki dier baz adalarn 1853'te ilhak edildii, Franszlara ait bir raporun giri blmnde vurgulanmtr.
D) Raporun giri blmnde belirtildii gibi, 1853'te Fransa tarafndan ilhak edilen Kanarya Adalar, adann kendisinden ve Gney Pasifik'teki eitli dier adalardan oluur.
E) 1853'te ilhak edilen Kanarya Adalar'nn, Gney Pasifik'teki irili ufakl pek ok adadan ve Yeni Kaledonya'nn kendisinden olutuu, ilk olarak bu raporda aklanmtr.

14) . The committee believes the only way to make regulations work is to make them mandatory.
A) alma srasnda kurallarn dzenli bir ekilde uygulanmas gerektiine inanyoruz.
B) Komite, kurallarn ilemesini salamann tek yolunun onlar zorunlu klmak olduuna inanyor.
C) Dzenli bir almann ancak gerekli kurallarn uygulanmasyla mmkn olacana inanyoruz.
D) Kurallarn, ancak zorunlu hallerde uygulanmas gerektiine inanyoruz.
E) Kanmzca, ancak kurallar uyguland takdirde dzenli bir alma yaplabilir.

15) . Sweden has always seen itself as a quiet, devout, prosperous and civilised country, where people are nice to children.
A) Daima uygar, zengin, huzurlu ve barsever bir lke olarak bilinen svire'de insanlar ocuklara hep iyi davranrlar.
B) svire ocuklara her zaman iyi davranlan huzurlu, gvenli, gelimi ve uygar bir lke olarak grlmektedir.
C) Sakin, dinine bal, kalknm ve uygar bir lke olarak grlen svire'de insanlar ocuklara kar hep sevecendir.
D) ocuklara kar insanlarn anlayl olduu grlen svire, dzenli, inanl, zengin ve uygar bir lkedir.
E) svire hep kendini insanlarn ocuklara iyi davrand, sakin, dindar, mreffeh ve uygar bir lke olarak grmtr.

16) . In April 1974 in France the Fanfani administration faced a serious crisis when Craxi, the socialist leader, withdrew from the four party coalition.
A) Nisan 1974'de Fransa'da sosyalistlerin Lideri Craxi'nin drt partili koalisyondan vazgemesi zerine, Fanfani ynetiminde ok ar bir bunalm ba gsterdi.
B) 1974 Nisan'nda Fransa'da sosyalist lider Craxi'nin drt partili koalisyonu terk etmesi, Fanfani ynetimini ar bir bunalmla kar karya brakt.
C) Fransa'da sosyalist lider Craxi drt partinin oluturduu koalisyondan vazgeince Fanfani ynetimi ciddi bir bunalm iine girdi.
D) Nisan 1974'te Fransa'da sosyalist lider Craxi drt partili koalisyondan ekilince, Fanfani ynetimi ciddi bir bunalmla karlat.
E) 1974 Nisannda Fransa'da Fanfani ynetiminin ciddi bir bunalma girmesi, sosyalist lider Craxi'nin drd koalisyondan ayrlmasna yol at.

17) . Experts tell us that most cities in Roman times had perfect water and drainage systems.
A) Roma dnemi ehirlerin son derece mkemmel su ve kanalizasyon sistemlerine sahip olduunu uzmanlar da kabul etmektedir.
B) Uzmanlarn dediine baklrsa, Roma dnemi ehirlerinin ounda su ve kanalizasyon sistemleri mkemmel alyordu.
C) Uzmanlarn bildirdiine gre, en iyi su ve kanalizasyon sistemleri Roma dnemi ehirlerinde bulunuyordu.
D) Uzmanlar, en karmak su ve kanalizasyon sistemlerinin Roma dnemi ehirlerinde bulunduunu ileri sryorlar.
E) Uzmanlar bize, Roma dneminde ou ehirlerin mkemmel su ve kanalizasyon sistemine sahip olduunu sylemektedirler.

18) . The agriculture policy of the ministry will have to undergo a drastic change to meet the needs of the new situation in order that the country won't starve.
A) lkenin alk ekmemesi iin bakaln tarm politikasnn yeni durumun gereklerini karlayabilmek amacyla kkl deiikliklerden gemesi gerekecek.
B) Bakaln tarm politikasnda yaplacak olan deiikliklerin lkenin ektii aln ortadan kaldrlmasnda ihtiyalara cevap verecei dnlyor.
C) Tarm politikasnda yaplmas zorunlu deiikliklerin lkenin ekmekte olduu al yeni artlarn sayesinde gidermesi gerektii bakanlka ileri srlyor.
D) Yeni artlarn gereklerini yerine getirebilmek iin byk deiimler geirmesi zorunlu hale gelen bakanln tarm politikas lkenin ekmekte olduu aln sebebidir.
E) Hkmetin tanm politikasnn, lkenin alk ekmemesi ve yeni durumun gerei yerine getirebilmek iin nemli bir deiiklik geirmesi arttir.19) . It remains to be seen whether increasing trade relations will lead to an improvement in diplomatic relations.
A) Diplomatik gerginliklerin, ticari ilikilerin gelimesinde bir engel oluturup oluturmayacan greceiz.
B) Artan ticari ilikilerin diplomatik ilikilerde bir iyileme salayp salamayaca zamanla grlecek.
C) Ticari balar gelitirmenin diplomatik anlamazlklara yol ap amayaca zamanla grlecek.
D) Genileyen ticari balantnn, diplomatik sorunlara yol ap amayacan aratrmak gerekiyor.
E) Diplomatik ilikileri gelitirmenin ticari konularda anlama salayp salamayacan zaman gsterecek.

20) . Experts are of the opinion that privatization should first be implemented in the areas which are a big burden on the budget.
A) Uzmanlar, ncelikle bte zerinde etkili olan alanlarda zelletirmeye gidilmesini savunuyor.
B) Bte zerindeki byk bir yk olan alanlarda zelletirmeye gidilmesi dncesi, uzmanlarca kabul ediliyor.
C) Uzmanlar, zelletirmenin ncelikle, bteye byk bir yk olan alanlarda uygulanmas gerektii grndedir.
D) Uzmanlar zelletirme uygulanrken nceliin, bteye byk yk olan alanlara verilmesini savunuyor.
E) Uzmanlarn gr, bte zerinde byk etkisi olan alanlann zelletirmeye ncelikle alnmas dorultusundadr.

21) . The success of the firm in the bitterly competitive global market will depend on its ability to keep costs down.
A) Bylesine amansz bir rekabet ortamnda yeni bir irketin dnya pazarnda baarl olmas, maliyetleri daha dk tutabilmesinden kaynaklanyor.
B) Yeni irketin baars, dnya pazarndaki acmasz rekabete ramen maliyetleri drebilmesine bal olacak.
C) irketin amansz bir rekabetin hkm srd dnya pazarndaki baars, maliyetleri dk tutabilmesine bal olacak.
D) Dnya pazarndaki amansz bir rekabetin hkm srd dnya pazarndaki baars, maliyetleri dk tutabilmesine bal olacak.
E) Yeni irketin baars, dnya pazarndaki acmasz rekabet ortamna girdiinde bile, maliyetleri drmesinden anlalyor.

22) . Nowadays, one of the research areas that geophysicists have been seriously concerned with has been the conditions of collision between oceanic and continental plates.
A) Okyanus ve kta plakalar arasndaki arpmalarn koullar, son zamanlarda jeofizikilerin ciddi olarak zerinde durduklar bir aratrma alandr.
B) Okyanus ve kta plakalar arasndaki arpmalarn koullar son zamanlarda jeofizikilerin yakndan ilgilendii bir aratrma alan olmutur.
C) Bugnlerde jeofizikilerin ciddi olarak ilgilendikleri aratrma alanlarndan biri okyanus ve kta plakalar arasndaki arpmann koullan olmutur.
D) Jeofizikilerin son zamanlarda nemle zerinde durduklar aratrma konularndan biri, okyanus ve kta plakalarnn arpmasna neden olan koullardr.
E) Okyanus ve kta plakalarnn arpmasna neden olan koullar, jeofizikilerin son zamanlarda ciddi olarak ele aldklar aratrma konularndan biri olmutur.


23) . The Somalian civil war broke out in July 1967, following the secession of the Eastern Region, generally known Biafra.
A) Somali i sava, genelde Biafra olarak bilinen Dou Blgesinin ayrlmas zerine, Temmuz 1967'de patlamtir.
B) Herkes tarafndan Biafra olarak bilinen Dou Blgesinin ayrlmas, Temmuz 1967'de Somali'de bir i savan patlamasna yol amtr.
C) Temmuz 1967'de Somali i savann patlamas, Biafra olarak adlandrlan Dou Blgesinin ayrlmas sonucu olmutur.
D) Somali'de Biafra denilen Dou Blgesinin ayrlmas zerine, Temmuz 1967'de bir i sava kmt.
E) Somali'de i sava genellikle Biafra olarak tanmlanan Dou Blgesinin ayr bir devlet olmas sonucu kmtr.

24) . Scarcely had the injured boy arrived at the hospital, he was rushed into the operating room.
A) Yaral hastaneye getirilseydi, hemen ameliyathaneye alnacakt.
B) Yaral ocuun hastaneye yetitirilmesiyle ameliyat odasna alnmas bir oldu.
C) Yaral ocuk hastaneye varr varmaz kendisi acilen ameliyathaneye alnd.
D) Hastaneye ameliyat iin aceleyle getirildiinde hasta ocuk ar yaralyd.
E) Pek seyrek yaralanan ocuk hastaneye vardnda aceleyle ameliyathaneye girdi.

25) . Plasma physics is by no means without practical importance in relation to the needs and efficiencies of mankind.
A) Plazma fizii, pratik nemi olmakszn, hi bir surette insanln etkinlii ve gereksinmelerinin karlanmasnda yardmc olamaz.
B) Plazma fizii, insanln gereksinim ve etkinliklerini karlamak iin hibir pratik neme sahip deildir.
C) Plazma fizii, insanln gereksinim ve etkinlikleri asndan kesinlikle pratik nemi olmayan bir ey deildir.
D) nsanln gereksinim ve etkinlikleri bakmndan plazma fiziinin pratik nemi olmad iddias hibir surette doru deildir.
E) Plazma fizii, insanln ihtiya ve etkinliklerini karlayabilmek iin pratik nemi olmayan bir ey deildir.

Menu

eviri Formlar

evirmenlik bavurusu

Copyright Designed by ingilizce eviri sitemap