ÖRNEK ÇEVİRİLER

"More than ever, I have come to appreciate how deeply and passionately most of us live within ourselves. Our attachments are ferocious. Our loves overwhelm us, define us, obliterate the boundaries between ourselves and others. " Paul Auster


“Daha fazlası, çoğumuzun kendi içimizde nasıl derinden ve tutkuyla yaşadığımızı takdir etmeye başladım. Bağlantılarımız vahşidir. Aşklarımız bizi kaplar, bizi tanımlar, kendimiz ve diğerleri arasındaki bağlantıları yok eder.” Paul AusterOn July 6 1935 in Taktser, a tiny settlement overlooking a broad valley in northeastern Tibet, the 14th Dalai Lama was born. The last of five children, Lhamo Dhondrub was born into a family of poor peasant farmers.

6 Temmuz 1935’te Taktser’de, kuzeydoğu Tibet’teki bir enli vadiye nazır minik bir yerleşim, 14üncü Dalai Lama doğdu. Lhamo Dhondrub, yoksul bir köylü çiftçi ailesinin beş çocuklarından sonuncusu olarak doğdu.


Lead(II) nitrate is a chemical compound, the inorganic salt of nitric acid and lead. It is a colourless crystal or white powder and a strong, stable oxidizer. Unlike most other lead(II) salts, it is soluble in water. Its main use from the Middle Ages, under the name plumbum dulcis, has been as raw material in the production of many pigments. Since the 20th century, it has been industrially used as a heat stabilizer in nylon and polyesters, and in coatings of photothermographic paper.

Kurşun(II) nitrat, nitrik asidin inorganik tuzu ve kurşunun bir kimyasal bileşimdir. Renksiz bir kristaldir veya beyaz pudradır ve güçlü, kararlı bir oksitleyicidir. Diğer birçok kurşun(II) tuzlarından farklı olarak suda çözülebilir. Temelde, plumbum dulcis adı altında Ortaçağ’dan beri birçok boyarmaddenin üretilmesinde hammadde olarak kullanılır.20. yüzyıldan itibaren naylon ve polyesterlerde ısı dengeleyici olarak ve photothermografik kağıtların kaplanmasında endüstriyel olarak kullanılmaktadır.

Why ebooks? They continue to be cool. They also are easy to create, inexpensive, can be developed quickly, and can be bought while you sleep.

Neden e-kitaplar? Bunlar harika olmaya devam ediyorlar. Ayrıca bunlar kolay tasarlanırlar, ucuzdurlar, çabuk geliştirilebilirler ve siz uyurken de alınabilirler.

Menu

Çeviri Formları

Çevirmenlik başvurusu

Copyright © Designed by ingilizce çeviri sitemap